V muzeu

 • Poklady Země aneb geologické bohatství Karlovarska

  Cílem výukového programu je stručné přiblížení geologické minulosti a nerostného bohatství Karlovarského kraje. Postupně budou představeny Krušné hory, Doupovské hory, Slavkovský les a Sokolovská pánev a také okolnosti vzniku ložisek rud, hnědého uhlí, kaolínu a vývěrů minerálních pramenů. Seznámíme se i s různými pro kraj typickými raritami, například karlovarskými dvojčaty nebo vřídlovcem. Kromě čistě geologických informací je kladen důraz i na souvislosti mezi nerostným bohatstvím a životem lidí, například vliv na zakládání sídel nebo historické i současné využití různých nerostných surovin. Kameny pod našima nohama jsou totiž s naší kulturou spjaty mnohem více, než by se mohlo na první pohled zdát.

 • Cesta za předky aneb odkazy obyvatel Karlovarska

  Cesta za předky si klade za cíl poznat historické souvislosti osídlení kraje od pravěku po dvacáté století. Na základě archeologických výzkumů přiblíží nejstarší obyvatele, středověké a raně novověké obyvatele ukáže ve světle světské a církevní kolonizace, kdy bylo potřeba zabydlet neosídlenou krajinu bohatou na rudné zdroje. Představí Jáchymov jako centrum humanismu a reformace, zároveň ukáže proměnu náboženského vyznání. Seznámí s válečnými konflikty, které zasáhly náš kraj v novověku. Představí také vznik a vzestup českého a německého nacionalismu a vyvrcholení národnostních konfliktů v první polovině 20. století. V něm ukáže na zásadní změnu národnostní struktury obyvatelstva, kterou přinesla 2. světová válka. Závěr se bude věnovat Jáchymovsku a uranovým lágrům v padesátých letech 20. století.

 • Příroda kolem nás aneb ne všechno je vidět

  Výukový program zaměřený na přírodu Karlovarského kraje nepředstavuje pouze zajímavé a vzácné druhy rostlin a živočichů a jeho hlavním smyslem je prezentovat přírodu přírodu v širších souvislostech. Ukazuje například, jak fungují původní přirozené ekosystémy a jak do nich zasahoval a zasahuje člověk. On-line kurz nabízí mimo jiné bližší seznámení s přírodou Krušných hor, Doupovských hor a Slavkovského les. Představeny budou i některá chráněná území nebo naopak invazní a nepůvodní druhy organismů.

 • Zde založím město aneb kdy jak a proč se měnilo

  Tento výukový program představuje stručnou historii města Karlovy Vary od jeho založení v polovině 14. století až po začátek století 20. Seznamuje s pověstí o založení města a jeho významnými památkami. Přibližuje děsivé katastrofy, které několikrát zpustošily lázeňské město. Předkládá informace o působení cechů a tradičních řemesel v Karlových Varech. Vysvětluje, proč byly zakládány lesní promenády. Podává zajímavé údaje o karlovarských rodácích a slavných lázeňských hostech. Ve výukovém programu se také nachází poučení o karlovarském průmyslu a typických lázeňských suvenýrech.


Pracovní listy k jednotlivým tématům jsou ke stažení ZDE


Loga

Ve spolupráci s Muzeem Karlovy Vary vytvořilo © EDU 2000 s.r.o., všechna práva vyhrazena.